Code 1 Fixed Shelf – Double Hanging
VDH15 15″W x 15″D x 95″H – 1 Fixed Shelf-Double Hanging
VDH18 18″W x 15″D x 95″H – 1 Fixed Shelf-Double Hanging
VDH21 21″W x 15″D x 95″H – 1 Fixed Shelf-Double Hanging
VDH24 24″W x 15″D x 95″H – 1 Fixed Shelf-Double Hanging
VDH27 27″W x 15″D x 95″H – 1 Fixed Shelf-Double Hanging
VDH30 30″W x 15″D x 95″H – 1 Fixed Shelf-Double Hanging
VDH33 33″W x 15″D x 95″H – 1 Fixed Shelf-Double Hanging
VDH36 36″W x 15″D x 95″H – 1 Fixed Shelf-Double Hanging
VDH40 40″W x 15″D x 95″H – 1 Fixed Shelf-Double Hanging
VDH44 44″W x 15″D x 95″H – 1 Fixed Shelf-Double Hanging

Code 1 Adjustable Shelf – Long Hanging
VLH15 15″W x 15″D x 95″H – 1 Adjustable Shelf – Long Hanging
VLH18 18″W x 15″D x 95″H – 1 Adjustable Shelf – Long Hanging
VLH21 21″W x 15″D x 95″H – 1 Adjustable Shelf – Long Hanging
VLH24 24″W x 15″D x 95″H – 1 Adjustable Shelf – Long Hanging
VLH27 27″W x 15″D x 95″H – 1 Adjustable Shelf – Long Hanging
VLH30 30″W x 15″D x 95″H – 1 Adjustable Shelf – Long Hanging
VLH33 33″W x 15″D x 95″H – 1 Adjustable Shelf – Long Hanging
VLH36 36″W x 15″D x 95″H – 1 Adjustable Shelf – Long Hanging
VLH40 40″W x 15″D x 95″H – 1 Adjustable Shelf – Long Hanging
VLH44 44″W x 15″D x 95″H – 1 Adjustable Shelf – Long Hanging

Code 6 Adjustable Shelves
VSS15 15″W x 15″D x 95″H – 6 Adjustable Shelves
VSS18 18″W x 15″D x 95″H – 6 Adjustable Shelves
VSS21 21″W x 15″D x 95″H – 6 Adjustable Shelves
VSS24 24″W x 15″D x 95″H – 6 Adjustable Shelves
VSS27 27″W x 15″D x 95″H – 6 Adjustable Shelves
VSS30 30″W x 15″D x 95″H – 6 Adjustable Shelves
VSS33 33″W x 15″D x 95″H – 6 Adjustable Shelves
VSS36 36″W x 15″D x 95″H – 6 Adjustable Shelves

Code 10 Angled Shoe Shelves
VAS15 15″W x 15″D x 95″H – 10 Angled Shoe Shelves
VAS18 18″W x 15″D x 95″H – 10 Angled Shoe Shelves
VAS21 21″W x 15″D x 95″H – 10 Angled Shoe Shelves
VAS24 24″W x 15″D x 95″H – 10 Angled Shoe Shelves
VAS27 27″W x 15″D x 95″H – 10 Angled Shoe Shelves
VAS30 30″W x 15″D x 95″H – 10 Angled Shoe Shelves
VAS33 33″W x 15″D x 95″H – 10 Angled Shoe Shelves
VAS36 36″W x 15″D x 95″H – 10 Angled Shoe Shelves

Code 4 Adjustable – 4 Angled Shoe Shelves
VFAS15 15″W x 15″D x 95″H – 4 Adjustable – 4 Angled Shoe Shelves
VFAS18 18″W x 15″D x 95″H – 4 Adjustable – 4 Angled Shoe Shelves
VFAS21 21″W x 15″D x 95″H – 4 Adjustable – 4 Angled Shoe Shelves
VFAS24 24″W x 15″D x 95″H – 4 Adjustable – 4 Angled Shoe Shelves
VFAS27 27″W x 15″D x 95″H – 4 Adjustable – 4 Angled Shoe Shelves
VFAS30 30″W x 15″D x 95″H – 4 Adjustable – 4 Angled Shoe Shelves
VFAS33 33″W x 15″D x 95″H – 4 Adjustable – 4 Angled Shoe Shelves
VFAS36 36″W x 15″D x 95″H – 4 Adjustable – 4 Angled Shoe Shelves

Code 5 Drawers – 4 Adjustable Shelves
VDS15 15″W x 15″D x 95″H – 5 Drawers – 4 Adjustable Shelves
VDS18 18″W x 15″D x 95″H – 5 Drawers – 4 Adjustable Shelves
VDS21 21″W x 15″D x 95″H – 5 Drawers – 4 Adjustable Shelves
VDS24 24″W x 15″D x 95″H – 5 Drawers – 4 Adjustable Shelves
VDS27 27″W x 15″D x 95″H – 5 Drawers – 4 Adjustable Shelves
VDS30 30″W x 15″D x 95″H – 5 Drawers – 4 Adjustable Shelves
VDS33 33″W x 15″D x 95″H – 5 Drawers – 4 Adjustable Shelves
VDS36 36″W x 15″D x 95″H – 5 Drawers – 4 Adjustable Shelves

Code 4 Adjustable Shelves – 1 hamper
VHS19 19″W x 15″D x 95″H – 4 Adjustable Shelves – 1 Hamper
VHS24 24″W x 15″D x 95″H – 4 Adjustable Shelves – 1 Hamper

Code 4 Drawers ISland unit
VDI15 15″W x 18″D x 35 1/2″H – 4 Drawers
VDI18 18″W x 18″D x 35 1/2″H – 4 Drawers
VDI21 21″W x 18″D x 35 1/2″H – 4 Drawers
VDI24 24″W x 18″D x 35 1/2″H – 4 Drawers
VDI27 27″W x 18″D x 35 1/2″H – 4 Drawers
VDI30 30″W x 18″D x 35 1/2″H – 4 Drawers
VDI33 33″W x 18″D x 35 1/2″H – 4 Drawers
VDI36 36″W x 18″D x 35 1/2″H – 4 Drawers
VDI39 39″W x 18″D x 35 1/2″H – 4 Drawers

Code Long Hanging Corner unit
VLC2730 27″W x 30″D x 95″H – Long Hanging
VLC2733 27″W x 33″D x 95″H – Long Hanging
VLC2736 27″W x 36″D x 95″H – Long Hanging
VLC2739 27″W x 39″D x 95″H – Long Hanging
VLC2742 27″W x 42″D x 95″H – Long Hanging
VLC2745 27″W x 45″D x 95″H – Long Hanging

Code Double Hanging Corner Unit
VDC2730 27″W x 30″D x 95″H – Double Hanging
VDC2733 27″W x 33″D x 95″H – Double Hanging
VDC2736 27″W x 36″D x 95″H – Double Hanging
VDC2739 27″W x 39″D x 95″H – Double Hanging
VDC2742 27″W x 42″D x 95″H – Double Hanging
VDC2745 27″W x 45″D x 95″H – Double Hanging

Code Shelves Corner Unit
VSC2730 27″W x 30″D x 95″H – 6 Adjustable Shelves
VSC2733 27″W x 33″D x 95″H – 6 Adjustable Shelves
VSC2736 27″W x 36″D x 95″H – 6 Adjustable Shelves
VSC2739 27″W x 39″D x 95″H – 6 Adjustable Shelves
VSC2742 27″W x 42″D x 95″H – 6 Adjustable Shelves
VSC2745 27″W x 45″D x 95″H – 6 Adjustable Shelves